ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
27
19
46
2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
32
24
56
2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
13
18
31
2
รวมมัธยมต้น
72
61
133
6
มัธยมศึกษาปีที่ 4
15
35
50
2
มัธยมศึกษาปีที่ 5
7
22
29
2
มัธยมศึกษาปีที่ 6
20
11
31
2
รวมมัธยมปลาย
42
68
110
6
รวมทั้งหมด
114
129
243
12

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

TPL_BACKTOTOP