จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ ภาคเรียนที่ 1 / 2565

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 27 34 61 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 29 17 46 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 33 24 57 2
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 89 75 164 6
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 8 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 31 43 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 21 28 2
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 21 60 81 5
รวม 110 135 245 11

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2565

TPL_BACKTOTOP