ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนซับม่วงวิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740302
รหัส Smis 8 หลัก :
  27022007
รหัส Obec 6 หลัก :
  740302
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ซับม่วงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  submaungwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านซับม่วง
ตำบล :
  โคคลาน
อำเภอ :
  ตาพระยา
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27180
โทรศัพท์ :
  037-269920
โทรสาร :
  0373269920
ระดับที่เปิดสอน :
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2534
อีเมล์ :
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :
Facebook :
  https://th-th.facebook.com/people/โรงเรียนซับม่วงวิทยา-ซมว/100008323721388
กลุ่มโรงเรียน :
  ปิ่นมาลา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคคลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  168 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

 

โรงเรียนซับม่วงวิทยา เดิมชื่อ โรงเรียนโคคลานวิทยาคม และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เมื่อ พ.ศ. 2540  เนื่องจากชื่อเดิมซ้ำกับโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งอยู่ในตำบลเดียวกันและโรงเรียนแห่งนี้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2534  เดิมเป็นโรงเรียนสาขาที่ 2 ของโรงเรียนตาพระยาได้ตั้งเพื่อสนองนโยบายของกรมสามัญศึกษา  ในการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ชนบท  ครั้งแรกนั้นได้อาศัยอยู่ในพื้นที่สำนักสงฆ์วัดซับม่วง  โดยปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 1 หลัง 1 ห้องเรียน ไม่มีฝากั้น โดยได้รับความร่วมมือจากกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านในตำบลโคคลาน  และประชาชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคเงินซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างจนประสบผลสำเร็จ  เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ต่อมามีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี  อาจารย์วัฒนา  วังทะพันธ์  ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบประสานงาน  จึงได้นำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสภาตำบล  ขออนุญาตใช้พื้นที่ว่างเปล่าเขตป่าสงวนเสื่อมโทรมเพื่อใช้ปลูกสร้างอาคารใหม่  และย้ายมาปฏิบัติการสอนเมื่อวันที่  16 พฤษภาคม  2538 ณ หมู่บ้านซับม่วง  หมู่ที่ 2 ตำบลโคคลาน  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว  มีพื้นที่  130  ไร่  ต่อมาเมื่อวันที่  30  เมษายน  2539  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้จากชื่อโรงเรียนโคคลานวิทยาคม  เป็น  โรงเรียนซับม่วงวิทยา

          โรงเรียนซับม่วงวิทยา  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม   2534   หมู่ที่  2   ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว  รหัสไปรษณีย์  27180  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันมีนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาจำนวนทั้งหมด  405  คน เปิกทำการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  คือ  ม.1 - ม.3  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ  ม. 4 - ม. 6  เริ่มเปิดปีการศึกษา  2541  สายวิทย์ – คณิต  และสายศิลป์ – ภาษา  มีครูปฏิบัติการสอนจำนวน  22  คน

          สภาพทั่วไปของโรงเรียนซับม่วงวิทยา  เป็นพื้นที่แห้งแล้ง  กันดารน้ำ  เพาะปลูกไม่ได้ผล  เศรษฐกิจฝืดเคือง  การคมนาคมไม่สะดวก  พื้นฐานฐานะของนักเรียนยากจน  ขาดความอบอุ่นเนื่องจากกำพร้าบิดามารดาเป็นส่วนใหญ่  จะอาศัยอยู่กับตาหรือยาย หรือดูแลปกครองตนเอง  ในจุดนี้โรงเรียนจึงได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ารับการศึกษาฟรี  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายสายสามัญ จะเก็บค่าบำรุงการศึกษาในแต่ละภาคเรียนให้ถูกที่สุด  และจะยกเว้นให้นักเรียนที่ยากจน  โดยคณะกรรมการดูแล จัดหาหนังสือให้นักเรียนยืมเรียนทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  และในขณะนี้กำลังดำเนินการพัฒนาให้ได้มาตรฐานต่อไป  เพื่อให้เด็กเหล่านี้มีความอบอุ่น  สร้างขวัญกำลังใจ  ให้เด็กห่างไกลจากยาเสพติด  พร้อมกับสร้างคุณภาพนักเรียนชายแดนให้มีมาตรฐานถึงแม้จะขาดบุคลากรครูตลอดเวลาทางโรงเรียนก็มิได้ย่อท้อ พยายามหาวิธีการหลาย ๆ ทางแก้ไขไปในทางที่ดี

       ปัจจุบันโรงเรียนซับม่วงวิทยา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 89 หมู่ 2 ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว  รหัสไปรษณีย์  27180  โทรศัพท์/โทรสาร    0-3726-9290   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

TPL_BACKTOTOP