โรงเรียนซับม่วงวิทยา โรงเรียนในกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 1

 

ความเป็นมากองทุนการศึกษา?
โครงการกองทุนการศึกษาเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชกระแสรับสั่งไปยังประธานองคมนตรีว่า มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวนหนึ่ง มาทำให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาการศึกษา ให้ทำแบบภาคเอกชน คือเรียบง่าย รวดเร็ว คล่องตัว แต่ต้องประหยัด พอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ควรประชาสัมพันธ์เกินไป โดยให้ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีดำเนินการรับสนองพระราชดำริ จึงตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยองคมนตรีเพื่อบริหารงาน และให้มีอาสาสมัครที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยและตั้งสำนักงานขึ้นเพื่อรองรับด้านธุรการ นั่นคือจุดเริ่มต้นของโครงการกองทุนการศึกษา

 

พระองค์พระราชทานแนวพระราชดำริให้ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีไปช่วยคิดหาทางว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้เด็กเป็นคนดี ซึ่งสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อน วิธีการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไป ควรจะทำให้เป็นคนดีให้ได้ก่อนและเมื่อเป็นคนดีแล้ว ความเก่งก็จะตามมาได้ไม่ยาก เด็กจะต้องมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนและสอนให้แก่กันเอง ช่วยกันเรียน ไม่ใช่แข่งกันเรียน และต้องมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีด้วย

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อย่างไรก็ตามการจะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนได้นั้น ต้องเริ่มจากครูก่อน ครูต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครู รู้หน้าที่ รักเด็กโดยไม่มีเงื่อนไข ทุ่มเทการสอนเต็มที่ และการจะทำอย่างนั้นได้ ชีวิตความเป็นอยู่ของครูก็ต้องดีพอสมควรกับฐานะในชุมชนนั้น ๆ ก่อนด้วย เพราะถ้าครูยังมีชีวิตความเป็นอยู่ไม่ดี ก็คงไม่มีจิตใจที่จะไปทุ่มเทการสอนให้แก่เด็ก ด้วยเหตุนี้ทางโครงการกองทุนการศึกษาจึงได้เริ่มจากการสร้างความพร้อมพื้นฐานทางกายภาพของโรงเรียน เข้าไปปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รวมถึงบ้านพักครูซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะถ้าครูยังมีสภาพความเป็นอยู่พื้นฐานไม่ดี ก็คงไม่สามารถไปทุ่มเทการสอนได้เต็มที่ เรายึดหลักว่าเมื่อโรงเรียนและครูพร้อม พร้อมในที่นี้คือพร้อมพอสมควรกับสภาพแวดล้อมโรงเรียนนั้น ๆ ไม่ใช่หรูหราฟุ่มเฟือย ครูก็ย่อมมีจิตใจที่จะทุ่มเทให้แก่เด็ก

จากนั้นเราก็เสริมด้วยกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมที่รู้จักกันในนาม “บางมูลนากโมเดล” ตามที่นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี แนะนำ ซึ่งบางมูลนากโมเดล เป็นโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จ.พิจิตร มีคำติดปากที่ว่า “คุณธรรมทุกพื้นที่ ความดีทั้งโรงเรียน” โดยเป็นการใส่กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทั้งโรงเรียน เป็นการสร้างคนดีทั้งโรงเรียน อาทิ เรื่องการสอนของครู ที่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ครูจะสอนหนังสือเต็มที่ ไม่มีการกั๊กเพื่อไปกวดวิชานอกเวลาเรียน เป็นต้น

มีโรงเรียนกี่แห่งที่ร่วมโครงการกองทุนการศึกษา?
นับจากปี 2555-2559 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งหมด 4 รุ่น คือดำเนินการประมาณ ปีละ 1 รุ่น รวมจำนวน 155 โรงเรียน จำแนกเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 143 โรงเรียน และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) อีกจำนวน 12 โรงเรียน

สถานศึกษาสายสามัญศึกษาที่เราคัดเลือกมาร่วมโครงการนั้น จะมีลักษณะโดยทั่วไปคือ เป็นสถานศึกษาที่อยู่ห่างไกลความเจริญ หรืออยู่ในพื้นที่ที่มักได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ หรือมีความสำคัญด้านความมั่นคงชายแดน เป็นสถานศึกษาที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก และเป็นสถานศึกษาที่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นตัวอย่างของการพัฒนาได้ หลายโรงเรียนที่เราคัดเลือกมาร่วมโครงการเป็นโรงเรียนที่อยู่ชายขอบซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์อย่างหลากหลายอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ทั้งนี้ทรงให้ศึกษาตัวอย่างจากโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ต่าง ๆ เป็นแนวทางประกอบการดำเนินงานด้วย

 

แนวทางการคัดเลือกวิทยาลัยอาชีวศึกษามาร่วมโครงการกองทุนการศึกษา?
การคัดเลือกวิทยาลัยอาชีวศึกษามาร่วมโครงการ จะแตกต่างจากโรงเรียนสังกัดสพฐ.ด้วยว่าเรามุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรม ประกอบกับการแนะแนวให้เข้าสู่ระบบการจ้างงานนั้นเราจึงได้คัดเลือกวิทยาลัยกลุ่มเสี่ยงด้านพฤติกรรมในกรุงเทพฯและปริมณฑลมาร่วมโครงการ มีหลักสูตรและฝึกงานในสถานประกอบการเครือข่ายของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในรูปแบบสหกิจศึกษา ทำงานร่วมกับเหล่าทัพ โดยแนวทางการดำเนินการนั้น ในชั้นปีที่ 1 ทางเหล่าทัพมาช่วยฝึกระเบียบวินัยเบื้องต้น และปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักเรียน เมื่อขึ้นชั้นปี ที่ 2 จะให้เด็กไปฝึกงานในสถานประกอบการ ซึ่งได้ทั้งหน่วยกิตเรียน ได้ประสบการณ์ตรง และได้เบี้ยเลี้ยงตอบแทนด้วย การที่เราทดลองเช่นนี้เพราะเราพบว่าที่เด็กก่อเหตุมักมีเวลาว่างและอยู่นอกสถานศึกษา ดังนั้นจึงต้องหาแนวทางที่ทำให้เด็กไม่ไปอยู่บนถนน ทำให้เด็กเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ จบไปแล้วมีงานทำ มีชีวิตที่ดีกว่ารออยู่

ผลการดำเนินงาน 155 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์น่าพอใจอย่างไรบ้าง?
ในส่วนของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ปีแรกที่ดำเนินโครงการ พบว่ายังมีปัญหาอยู่เนื่องจากอิทธิพลของศิษย์เก่ารุ่นพี่จำนวนน้อยที่ไม่ดี แต่หลังจากที่เราพยายามจัดกิจกรรมให้เด็กอยู่ในสถานศึกษา ประกอบกับความจริงจังของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารในการป้องปรามการก่อเหตุปัญหาดังกล่าวก็เริ่มลดลง แต่น่าเสียดายที่จำนวนของนักเรียนที่เข้าสู่ระบบการเรียนแบบสหกิจศึกษายังไม่พอต่อความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งยังคงขาดแคลนผู้จบสายอาชีพอยู่มาก

ส่วนโรงเรียนสังกัด สพฐ. นั้น ผลการดำเนินงานน่าพอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนหลาย แห่งยังแปลกใจ เพราะเราไม่ได้มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนโดยตรง แต่ผลสัมฤทธิ์ของ 8 กลุ่มสาระวิชาพื้นฐานดีขึ้นในแทบทุกโรงเรียน ประกอบกับได้รับความร่วมมือจาก สอศ. ในการแนะแนวให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อสายอาชีพ กับเปิดหลักสูตรเฉพาะแบบทวิภาคี เรียนควบมัธยมปลายกับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) คือเมื่อเด็กจบแล้วจะได้ทั้งวุฒิ ม.6 และวุฒิ ปวช. เป็นการเพิ่มทางเลือก

ผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุนร่วมมือกับโรงเรียนมากขึ้นอย่างน่าชื่นชม โรงเรียนสะอาดเรียบร้อยทั้งต่อหน้าและลับหลัง ที่น่าสนใจคือเราเพียงเน้นให้ครูและนักเรียนรู้จักหน้าที่ของตัวเอง มีวินัย เราพบว่าครู-ศิษย์เกิดรักความผูกพันเหมือนครูกับลูกศิษย์สมัยก่อน เด็กนักเรียนมีน้ำใจแก่กัน มีสัมมาคารวะ รู้จักและแบ่งหน้าที่กันทำงาน เมื่อเด็กรู้หน้าที่แล้วก็สามารถแบ่งเวลา รู้ว่าเวลาไหนควรเล่น เวลาไหนควรเรียนหรือทำการบ้าน และทราบจากโรงเรียนว่า จำนวนเด็กนักเรียนค่อย ๆ เพิ่มขึ้นนั้นไม่ใช่เพราะประชากรในชุมชนเพิ่มขึ้น แต่น่าจะเกิดจากความไว้วางใจของผู้ปกครองในละแวกใกล้เคียงด้วย เด็กนักเรียนลาออกกลางคันก็น้อยลง

อย่างไรก็ตาม โรงเรียน 155 แห่งนี้เป็นเพียงต้นแบบเพื่อให้โรงเรียนอื่น ๆ ที่สนใจ สามารถมารับถ่ายทอดความรู้ในลักษณะเครือข่าย ซึ่งขณะนี้น่าจะมีโรงเรียนเครือข่ายประมาณ 1:10 จากโรงเรียนต้นแบบ หากเป็นดังนี้ จะสามารถแผ่ขยายความดีในโรงเรียนออกไปได้เรื่อย ๆ ซึ่งหมายถึงการช่วยสร้างเด็กดีและคนดีสู่บ้านเมืองเรา

นอกจากนี้ โครงการกองทุนการศึกษาได้ช่วยแก้ไขปัญหาครูขาดแคลนด้วยการจัดสรรทุนสำหรับนักศึกษาวิชาครูที่มีภูมิลำเนาใกล้เคียงโรงเรียน เพื่อคืนถิ่นเป็นครูผู้สอนต่อไป ทั้งยังได้ช่วยจ้างครูระยะสั้นเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูเป็นกรณีเร่งด่วน

 

เราให้โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ตั้งคณะกรรมการที่มาจากทุกภาคส่วน ในท้องถิ่นคัดเลือกนักเรียนตัวอย่างที่ดี เรียกว่า “นักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน” โดยได้รับการสนับสนุนจนจบชั้นปริญญาตรี ซึ่งขณะนี้มีประมาณ 300 คน และเป็นเรื่องน่าชื่นชมว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ช่วยรับช่วงต่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปลายและเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี โดยเริ่มภาคเรียนที่ 1/2559 ด้วย

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ได้พระราชทานพระราชดำริให้ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษา โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการด้วย ทั้งยังพระราชทานคำแนะนำให้เราเป็นเหมือน “ผู้ใหญ่ใจดี” ไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเขาบ่อย ๆ

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ก็ช่วยเร่งอนุมัติงบประมาณในส่วนที่โรงเรียนดังกล่าวพึงจะได้รับเป็นปรกติอยู่แล้วแต่ว่าล่าช้า ให้ได้รับเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมีหน่วยงาน เช่น สนช. กองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพต่าง ๆ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์คุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ มูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

“และสถาบันอุดมศึกษาอีกหลายแห่งเข้ามาช่วยสนับสนุนแก่โรงเรียนในมิติต่าง ๆ รวมไปถึงภาคเอกชนที่พอทราบเกี่ยวกับโครงการกองทุนการศึกษาก็เกิดศรัทธา เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนโดยตรงตามอัธยาศัย เช่น ไปสร้างแผงโซลาเซล์ ซื้อถังน้ำขนาดใหญ่ไปให้ ปูพื้นกระเบื้องอาคาร ซ่อมโรงอาหาร ปรับปรุงห้องสมุด หรือให้ทุนเล่าเรียนแก่เด็ก เป็นต้น”

สำหรับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 1
จ.กาญจนบุรี ได้แก่ ร.ร.บ้านดงเสลา ร.ร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม ร.ร.หนองปรือพิทยาคม ร.ร.บ้านโป่งหวาย ร.ร.วัดถ้ำองจุ
จ.เพชรบุรี ได้แก่ ร.ร.บ้านหุบกะพง ร.ร.บ้านป่าเด็ง ร.ร.ป่าเด็งวิทยา
จ.ราชบุรี ได้แก่ ร.ร.บ้านหนองใหญ่ ร.ร.บ้านทุ่งส่อหงษา จ.ฉะเชิงเทรา ร.ร. บ้านตะโกล่าง
จ.สระแก้ว ได้แก่ ร.ร. บ้านโคกไพล ร.ร. ซับม่วงวิทยา ร.ร.วังไพรวิทยาคม
จ.ลพบุรี ได้แก่ ร.ร.ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
จ.พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ร.ร.วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) ร.ร.มาลาอีสงเคราะห์
จ.สุพรรณบุรี ได้แก่ ร.ร.บ้านพุน้ำร้อน ร.ร. บ้านละว้าวังควาย
จ.ราชบุรี ได้แก่ ร.ร. เทคนิคโพธาราม
กรุงเทพ ฯ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ
จ.สมุทรปราการ ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค)

โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 2
จ.กาญจนบุรี ได้แก่ ร.ร.บ้านหนองสาหร่าย ร.ร.บ้านห้วยหวาย ร.ร.บ้านกองม่องทะ ร.ร.บ้านหินตั้ง ร.ร.บ้านไร่ ร.ร.สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
จ.ราชบุรี ได้แก่ ร.ร.บ้านโป่งกระทิงบน ร.ร.รุจิรพัฒน์
จ.เพชรบุรี ได้แก่ ร.ร.บ้านหนองเขื่อน ร.ร.ห้วยทรายประชาสรรค์ ร.ร.บ้านด่านโง ร.ร.บ้านพุพลู ร.ร.บ้านดอนขุนห้วย ร.ร.บ้านหนองปืนแตก ร.ร.บ้านแม่คะเมย ร.ร.บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192
จ.สุพรรณบุรี ได้แก่ ร.ร.วัดคอกช้าง
จ.ฉะเชิงเทรา ได้แก่ ร.ร.บ้านอ่างเสือดำ ร.ร.สียัดพัฒนา ร.ร.บ้านหนองปลาซิว
จ.สระแก้ว ได้แก่ ร.ร.บ้านเขาดิน ร.ร.เพชรรัตนราชสุดา
จ.ลพบุรี ได้แก่ ร.ร.บ้านเขาขวาง ร.ร.บ้านลำโป่งเพชร ร.ร.บ้านโกรกรกฟ้า
จ.พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ร.ร.วัดหนองไม้ซุง ร.ร.วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
กรุงเทพ ฯ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค
จ.สมุทรปราการ ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
จ.ปทุมธานี ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี

โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3
จ.อุดรธานี ได้แก่ ร.ร.บ้านหมากตูมดอนยานาง ร.ร.บ้านดอนบาก ร.ร.บ้านดอนกลอยดอนอุดม ร.ร.บ้านทองอินทร์สวนมอญ ร.ร.บ้านท่าลี่ ร.ร.บ้านหนองบ่อ
จ.หนองบัวลำภู ได้แก่ ร.ร.บ้านวังมน ร.ร.บ้านดงบาก ร.ร.บ้านกุดผี้ง ร.ร.บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา
จ.สกลนคร ได้แก่ ร.ร.บ้านหนองบัวสิม ร.ร.บ้านถ้ำเต่า ร.ร.บ้านโพนสวาง ร.ร.บ้านบะนกทา ร.ร.นาจานกล้วยน้อย ร.ร.บ้านกกปลาซิวนาโด่ ร.ร.ชุมชนบ้านหนองปลิง
จ.มุกดาหาร ได้แก่ ร.ร.บ้านหนองคอง ร.ร.บ้านกกตูม ร.ร.บ้านแก้งนาง
จ.บุรีรัมย์ ได้แก่ ร.ร.นิคมสร้างตนเอง 5 ร.ร.บ้านแท่นทัพไทย ร.ร.บ้านน้อยหนองหว้า ร.ร.บ้านลำนางรอง ร.ร.บ้านโอทะลัน ร.ร.บ้านหนองคันนา ร.ร.บ้านอำปึล ร.ร.บ้านโจรก
จ.สุรินทร์ ได้แก่ ร.ร.สตรีวิทยาสมาคม
จ.ศรีสะเกษ ได้แก่ ร.ร.บ้านจันลม ร.ร.บ้านขุนหาญ ร.ร.บ้านดอนข่า
จ.อุบลราชธานี ได้แก่ ร.ร.บ้านโนนหนองบัว ร.ร.บ้านกุ่ม ร.ร.บ้านห้วยเดื่อ ร.ร.บ้านค้อ ร.ร.สมเด็จพระราชชนนี ร.ร.บ้านคำบาก
จ.ยะลา ได้แก่ ร.ร.คุรุชนพัฒนา ร.ร.บ้านบาละ
จ.นราธิวาส ได้แก่ ร.ร.บ้านบูเกะตา ร.ร.บ้านมูโนะ ร.ร.นิคมพัฒนา 10 ร.ร.บ้านสาเมาะ
จ.ปัตตานี ได้แก่ ร.ร.บ้านวังกว้าง ร.ร.บ้านตะโละไกรทอง

โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4
จ.แม่ฮ่องสอน ได้แก่ ร.ร.บ้านอมพาย ร.ร.ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
จ.เชียงใหม่ ได้แก่ ร.ร.ทาเหนือวิทยา ร.ร.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 ร.ร.บ้านห้วยตอง ร.ร.บ้านปางอุ๋ง ร.ร.บ้านขุนแปะ ร.ร.มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ร.ร.บ้านโม่งหลวง
จ.เชียงราย ได้แก่ ร.ร.บ้านเทอดไทย ร.ร.บ้านแซววิทยาคม
จ.พะเยา ได้แก่ ร.ร.ปงรัชดาภิเษก ร.ร.บ้านสันติสุข ร.ร.บ้านสระ
จ.น่าน ได้แก่ ร.ร.ทุ่งช้าง ร.ร.ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ร.ร.บ้านหลวง ร.ร.ประกิตเวชศักดิ์ ร.ร.บ้านนายาง
จ.แพร่ ได้แก่ ร.ร.บ้านแม่แรม ร.ร.บ้านห้วยฮ่อม ร.ร.บ้านวังเลียง ร.ร.สรอยเสรีวิทยา
จ.อุตรดิตถ์ ได้แก่ ร.ร.บ้านห้วยยาง ร.ร.บ้านห้วยคอม ร.ร.บ้านบ่อเบี้ย
จ.พิษณุโลก ได้แก่ ร.ร.บ้านร่มเกล้า ร.ร.บ้านน้ำจวง
จ.สุโขทัย ได้แก่ ร.ร.บ้านสันหีบ ร.ร.บ้านโซกม่วง
จ.กำแพงเพชร ได้แก่ ร.ร.บ้านหนองแดน ร.ร.บ้านสุขสำราญ ร.ร.พิไกรวิทยา
จ.ตาก ได้แก่ ร.ร.บ้านน้ำหอม ร.ร.บ้านสามหมื่น ร.ร.บ้านแม่ตื่น ร.ร.บ้านกล้อทอ
จ.อุทัยธานี ได้แก่ ร.ร.บ้านใหม่คลองอังวะ ร.ร.บ้านอีมาดอีทราย ร.ร.ห้วยขาแข้งวิทยาคม ร.ร.บ้านสมอทอง
จ.สงขลา ได้แก่ ร.ร.บ้านป่าโอน ร.ร.บ้านกระอาน ร.ร.บ้านคูนายสังข์
จ.หนองบัวลำภู ได้แก่ ร.ร.กุงแก้ววิทยาคาร ร.ร.บ้านหนองกุงแก้ว

 

TPL_BACKTOTOP