วิสัยทัศน์

โรงเรียนซับม่วงวิทยา ทำงานเป็นระบบ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ผลิตสื่อและนวัตกรรม มีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ เน้นทักษะชีวิต สู่อาชีพ

 

พันธกิจ 

 1. พัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
 2. ส่งเสริมครูให้มีการผลิตสื่อและพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
 3. ส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรมต่อวิชาชีพ
 4. ยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป
 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
 6. สร้างเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
 7. พัฒนาให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพเป้าประสงค์

 1. .ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง
 2. ครูผลิตสื่อและพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานและเทียบเคียงมาตรฐานสากล สู้ความเป็นพลโลก
 3. ครูมีคุณธรรม จริยธรรมต่อวิชาชีพ
 4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป
 5. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
 6. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
 7. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

 

กลยุทธ์  (Strategies) สพฐ.

1.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้

 1. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
 3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
 4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจ ตามหลักธรรมาภิบาล
 5. พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ยากลำบาก
กลยุทธ์  (Strategies) กลุ่มโรงเรียนโครงการพระราชดำริ

 1. การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 3. การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
 4. การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
 5. การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ

 

บทบาท ภารกิจ โรงเรียนซับม่วงวิทยา

 1. โรงเรียนในกองทุนการศึกษาในพระราชดำริ
 2. โรงเรียนประชารัฐ
 3. โรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 4. โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 5. โรงเรียนสีขาว
 6. โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม

 

TPL_BACKTOTOP