ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนซับม่วงวิทยา
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ก.
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ข.
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
แบบเบ็ดเสร็จ ค.
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2546
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
โรงอาหาร 300 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2545
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2546
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2548
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
โรงอาหาร 260 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2560
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2539
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2556
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2540
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2541
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2549
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2539
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2541
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2541
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2544
ถนน/รางระบายน้ำ
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2541
บ้านพักนักเรียน
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2548
TPL_BACKTOTOP