หมุ่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านไทยสามัคคี ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
1
บ้านโคคลาน ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
5
บ้านสองพี่น้อง ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
2
บ้านซับม่วง ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
6
บ้านมะค่าปุ่ม ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
3
บ้านซับเม็ก ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
9
บ้านหนองผักแว่น ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
10
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
12
บ้านเนินขาม ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
15
บ้านเขาวงศ์ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
17
บ้านไพรอนันต์ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
TPL_BACKTOTOP