กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๕
เวลา กิจกรรม
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน/รับเอกสาร
   ผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้นพร้อมกัน ณ หอประชุม
๐๙.๐๐ น.- ๐๙.๓๐ น.  ว่าที่ ร.ต.ธนาโชค แก้วประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนซับม่วงวิทยา ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
 ผู้อำนวยการโรงเรียนซับม่วงวิทยากล่าวเปิดการประชุม
๐๙.๓๐ น.- ๑๐.๐๐ น.
   กิจกรรมแจกของรางวัล (ขั้นเวลา)
   พิธีกรแนะนำคณะครูและบุคลากร
๑) ครูผู้ช่วย 3 คน
๒) หัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่าย
๒) ครูที่ปรึกษา เรียงตามระดับชั้น (ครูแนะนำตัวเอง)
10.๐๐ น.- 11.๓๐ น. ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2, ม.3, ม.5, และ ม.6 นำนักเรียนประจำชั้นไปที่ห้องเรียน
 (๑) นักเรียนรับอุปกรณ์การเรียน
 (๒) นักเรียนจ่ายเงินประกันชีวิต จำนวน 200 บาท
 (๓) ครูที่ปรึกษาเก็บใบเสร็จค่าชุดนักเรียนส่งงานการเงิน
 (๔) รับตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
 ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑ และ ม.๔ รับฟังการประชุมจากหัวหน้ากลุ่มงานฯ
 1) นายสมชาย คำโสภา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
 ๒) นางรัศมี มีบุญเปี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
 ๓) นายเสถียร งามผลเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป (นายธีระพล อย่าลืมดี งานกิจการนักเรียน)
 ๔) นางสาวสุวรรณี หินแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
 กิจกรรมแจกของรางวัล (ขั้นเวลา)
๑๑.3๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ผู้ปกครอง ม.๑ และ ม.๔ แยกพบครูที่ปรึกษาที่ห้องเรียน
 (๑) นักเรียนรับอุปกรณ์การเรียน
 (๒) นักเรียนจ่ายเงินประกันชีวิต จำนวน 200 บาท
 (๓) ครูที่ปรึกษาเก็บใบเสร็จค่าชุดนักเรียนส่งงานการเงิน
 (๔) รับตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
 (๕) ซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์ที่งานสหกรณ์โรงเรียน


TPL_BACKTOTOP