รายงานระดับโรงเรียน จาก DMC 2565

ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2565-1

รายงาน ดาวน์โหลด
จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ schoolmis.csv
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ age.csv
จำนวนนักเรียนพิการ deformity.csv
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส deformityocc.csv
จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง journeytype.csv
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส occasion.csv
จำนวนนักเรียนขาดแคลน poor.csv
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ race.csv
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา religion.csv
จำนวนนักเรียนพักนอน homeless.csv
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ heightage.csv
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง weightheight.csv
จำนวนนักเรียนติด G gid.csv
รายชื่อนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในสถานศึกษา studentInSchoolList
รายชื่อนักเรียน(น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน) studentInSchoolList_health
รายชื่อนักเรียนติด G studentInSchoolList_gid
รายชื่อนักเรียนพิการ studentInSchoolList_deformity
รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาส studentInSchoolList_occasion
รายชื่อนักเรียนพิการและด้อยโอกาส studentInSchoolList_deformityocc
รายชื่อนักเรียนพักนอน studentInSchoolList_homeless
รายชื่อนักเรียนย้ายเข้า studentInSchoolList_in
รายชื่อนักเรียนย้ายออก studentInSchoolList_out
รายชื่อนักเรียนที่ไม่ถูกนับในจำนวนเพื่อจัดสรรงบประมาณเนื่องจาก
อายุไม่ถึงเกณฑ์, อายุเกินเกณฑ์ หรือไม่ขอเปิดชั้นเรียนอนุบาล 1, นักเรียนที่ไม่สามารถจำหน่ายออกจากระบบ DMC (3.1.8)
studentInSchoolList_n
TPL_BACKTOTOP