ว่าที่ ร.ต.ธนาโชค แก้วประทีป

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นายณัฐภัทร โพธิ์แก้ว

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ


นางรัศมี มีบุญเปี่ยม

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสาวพฤกษมาศ อ่อนน้อม

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นายสมชาย คำโสภา

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวมัสทนา แผ่นจันทร์

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวสุวรรณี หินแก้ว

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางขวัญหทัย กุไธสง

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสาวอังคนา สวดดี

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นายจตุพล หาญพละ

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นายเสถียร งามผลเจริญ

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ


นายณรงค์เดช ชัยสวัสดิ์

พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นายทศพล กิจเจริญ

ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
TPL_BACKTOTOP